Cennik i Regulamin

SERWIS KOMPUTEROWY Cennik najczęściej wykonywanych usług.

Jeśli na liście nie znajduje się interesująca Państwa usługa prosimy o kontakt w celu uzyskania wyceny.

Diagnoza 50zł
Usunięcie usterki “syndromu głośnego komputera”, polegające na naprawie elektroniki sterującej
i konserwacji mechanicznej
100zł
Usunięcie usterki komputera z objawami:
– pisk (alarm) z głośnika systemowego,
– brak czynności uruchamiania się,
– (opcjonalnie) zatrzymanie uruchamiania na ekranie powitalnym
od 199zł
Odzyskiwanie danych z uszkodzonego dysku od 499zł
Rozbudowa sprzętowa komputera (usługa) 50zł
Czyszczenie laptopa/netbooka wraz z wymianą pasty termicznej i termopadów na rdzeniach CPU, GPU 120zł
Reballing układu graficznego / chipsetu od 260zł
Aktualizacja BIOS 100zł
Naprawa systemu operacyjnego 190zł
Instalacja systemu operacyjnego 100zł
Sklonowanie systemu operacyjnego i danych na inny dysk twardy 50zł
Usuwanie wirusów / trojanów / robaków w obrębie jednej instalacji systemu operacyjnego 100zł
Legalizacja zablokowanego systemu operacyjnego Windows (cena nie obejmuje licencji) 50zł
Utylizacja odpadów komputerowych za każdy 1kg 1zł
Usługa transportowa w jedną stronę 16,50zł
Usługa transportowa w jedną stronę za pobraniem 24,50zł
Każda rozpoczęta godzina pracy serwisanta 100zł

Podane ceny są cenami netto (nie zawierają 23% podatku VAT).

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniżej zamieszczonym regulaminem.

Regulamin serwisu:

1. Koszt zdiagnozowania sprzętu wynosi 50 PLN netto, jednakże w przypadku dokonania naprawy w naszym Serwisie, opłata nie zostanie pobrana.

2. Serwis zastrzega sobie prawo do zwrotu nienaprawionego sprzętu z powodu braku na rynku dostępnych elementów zamiennych, bądź też z innych przyczyn niezależnych od Serwisu.

3. Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy Serwis nie ponosi odpowiedzialności.

4. Serwis zastrzega sobie prawo do zwrotu nienaprawionego sprzętu o objawach innych niż w momencie oddawania urządzenia do Serwisu. Wynika to z obecnie stosowanych technologii i metod regeneracji. Dotyczy to w szczególności napraw układów BGA, gdzie płyty główne są poddawane działaniu wysokich temperatur.

5.. Usługa instalacji systemów lub oprogramowania jest możliwa tylko i wyłącznie na oryginalnych licencjach dostarczonych przez Klienta, bądź zakupionych w Serwisie.

6. W przypadku wymiany płyty głównej, płyta Klienta pozostaje do dyspozycji Serwisu.

7. Klient ma obowiązek odebrać sprzęt nie później, niż w terminie 14 dni od otrzymania informacji o gotowości sprzętu do odbioru. Za kolejne dni zostanie naliczona opłata magazynowa w wysokości 5 PLN/dzień.

8. W przypadku nieodebrania sprzętu z Serwisu, po upływie 90 dni Serwis ponawia wezwanie do odbioru. W przypadku nieodebrania sprzętu w przeciągu kolejnych 30 dni Klient wyraża zgodę na zbycie jego własności w celu pokrycia kosztów magazynowania, naprawy i/lub utylizacji.

9. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie. Do oceny wad produktu upoważniony jest wyłącznie serwis komputerowy VITUS.PL, a wszystkie naprawy gwarancyjne muszą być przeprowadzone przez serwis komputerowy VITUS.PL. W przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych lub napraw poza serwisem komputerowy VITUS.PL oraz zerwania lub uszkodzenia założonych plomb prawa gwarancyjne zostaną utracone.

Gwarancją nie są objęte:
. uszkodzenia na skutek niewłaściwego, niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania i przechowywania produktu;
. uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady, uszkodzenia transportowe oraz awarie spowodowane przez czynniki zewnętrzne takie jak: zalanie cieczą, zawilgocenie (np. przez opady atmosferyczne lub kondensację pary wodnej w zmiennych temperaturach), zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura, wyładowania atmosferyczne, pożar, nieprawidłowe napięcie zasilające, niewłaściwa wentylacja, działanie czynników chemicznych, a także innych będących poza kontrolą Gwaranta;
. okresowe kontrole, konserwacja i naprawa lub wymiana części z powodu normalnego zużycia eksploatacyjnego (zarysowania, trudne do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów itp.);
. usunięcie lub instalacja produktu; czyszczenie zewnętrzne jak i wewnętrzne (np. głowic oraz układów optyki);
. niewłaściwe użytkowanie, włącznie z wykorzystywaniem produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem;
. wycieku produktów spożywczych lub płynów, lub działania substancji chemicznych, które mogą mieć negatywny wpływ na produkt;
. nieprawidłowe podłączenie urządzenia bądź też montaż / instalacja wykonana niezgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi urządzenia;
. uszkodzeń lub wadliwego działania wynikającego ze stosowania nieoryginalnych lub regenerowanych materiałów eksploatacyjnych;
. przewodów, części obudowy, śladów powstających w czasie eksploatacji jak zarysowania, zabrudzenia, wytarcia.
. uszkodzeń wywołanych nadmiernym obciążaniem produktu, poprzez przekraczanie miesięcznej obciążalności, przekroczeniem czasu życia produktu, wskazanych min. w instrukcji obsługi;
. wadliwym lub częściowym działaniem urządzeń, spowodowanym konfliktem lub niezgodnością pomiędzy zainstalowanymi aplikacjami a środowiskiem pracy oraz wpływem wirusów komputerowych.

serwis komputerowy cennik Regulamin sprzedaży VITUS.PL 

Ogólne warunki sprzedaży dla umów zawieranych na odległość

I Postanowienia Ogólne.

 1. 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.vitus.pl prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Informatyczne VITUS.PL Anna Kasperczuk z siedzibą w Dopiewie, ul. Szkolna 30, wpisane do rejestru przedsiębiorców, posługujące się numerem NIP 7511650671 i REGON 302313001.
 2. 2. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych przez firmę VITUS.PL produktów i zarazem określa warunki oraz zasady prowadzonej przez firmę sprzedaży.
 3. 3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym VITUS.PL, zwanym dalej Klientem, a VITUS.PL, zwanym dalej Sprzedającym.
 4. 4. Klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym VITUS.PL.
 5. 5. Każdy Klient dokonujący zakupu poprzez stronę VITUS.PL jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym regulaminem.

II Ochrona danych osobowych.

 1. 1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów sklepu VITUS.PL są przetwarzane przez Przedsiębiorstwo Informatyczne VITUS.PL Anna Kasperczuk.
 2. 2. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy. Jeśli natomiast Klient wyrazi zgodę, dane mogą zostać wykorzystane w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez VITUS.PL.
 3. 3. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym.
 4. 4. Powierzone dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 5. 5. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich uzupełniania i zmieniania. Klient ma również prawo żądać ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, lub są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

III Ceny oraz sposoby płatności.

 1. 1. Wszystkie ceny podawane na stronie sklepu internetowego VITUS.PL są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT w wysokości 23%.
 2. 2. Minimalna kwota zakupów to 100 PLN brutto. W przypadku wybrania produktu/ów, których łączny koszt nie przekracza kwoty minimalnej należy dobrać dodatkowe produkty tak, by osiągnąć wskazaną kwotę.
 3. 3. Koszty transportu są płatne dodatkowo i nie wliczają się w cenę produktu.
 4. 4. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

– gotówką, przedpłata dokonana w siedzibie sklepu;
– przelewem, przed dostawą towaru, na rachunek bankowy Sprzedającego:
Deutsche Bank Polska S.A. 63 1910 1048 2263 5666 6864 0001

IV Realizacja zamówienia.

 1. 1. W celu złożenia zamówienia należy dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej www.vitus.pl.
 2. 2. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.
 3. 3. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym VITUS.PL należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.
 4. 4. Za moment realizacji zamówienia uważa się przekazanie Klientowi informacji o nadaniu statusu “wysłane” lub “do odbioru w sklepie”. Realizacja zlecenia nastąpi po opłaceniu przez Klienta dokonanego zamówienia.
 5. 5. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 5 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.
 6. 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo anulacji zamówienia, obejmującego więcej niż 2 jednakowe produkty. Zakup więcej niż dwóch jednakowych produktów może się wiązać ze zmianą ceny prezentowanej na stronie www.vitus.pl.
 7. 7. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej Siódemka lub poprzez Pocztę Polską, zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie www.vitus.pl.
 8. 8. Klient może także wybrać odbiór zamówionego sprzętu w sklepie stacjonarnym VITUS.PL, znajdującym się w Dopiewie, przy ulicy Szkolnej 30.
 9. 9. Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 10 dni roboczych.
 10. 10. W przypadku przejściowej niemożności realizacji zamówienia Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia. W ramach dostępności towaru zostanie w takiej sytuacji przedstawiona Klientowi alternatywna oferta, parametrami zbliżona na pierwotnego zamówienia.
 11. 11. W przypadku dostarczenia przesyłki kurierem firmy Siódemka odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 12. 12. Klient zobowiązany jest do upewnienia się w obecności kuriera firmy Siódemka, że otrzymany towar nie został uszkodzony. W przypadku otrzymania uszkodzonego towaru Klient jest zobowiązany spisać wraz z kurierem dostarczającym sprzęt odpowiedni protokół szkodowy. Należy dodatkowo niezwłocznie zgłosić zaistniałą szkodę Sprzedającemu.
 13. 13. Wszelkie informacje dotyczące towarów, zawarte na stronie www.vitus.pl kierowane do odbiorców i potencjalnych Klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia współpracy.

V Prawo do odstąpienia od umowy.

 1. 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania nabytej rzeczy, lub – w przypadku usługi – od dnia zawarcia umowy.
 2. 2. Prawo odstąpienia od umowy zgodnie z ustawą nie przysługuje Klientowi w wypadkach:
  – zwrotu otwartych nośników programów komputerowych, nagrań audialnych lub wizualnych;
  – świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  – gdy zakup nie został dokonany przez osobę prywatną, a transakcja została potwierdzona fakturą VAT.
 3. 4. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 4. 5. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni.
 5. 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.
 6. 7. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedającego w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.
 7. 8. W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych Sprzedający wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

VI Reklamacje.

 1. 1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.
 2. 2. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedającym telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 3. 3. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego.
 4. 4. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym VITUS.PL i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta, zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta.
 5. 5. Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży (dowód zakupu) i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta).
 6. 6. Niniejszym informujemy, iż naprawa sprzętu elektronicznego wiąże się z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w jego pamięci. W związku z tym rekomendowane jest sporządzenie kopii zapasowej wszystkich danych zawartych w pamięci.
 7. 7. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację serwisową opisującą wynik ekspertyzy serwisowej.
 8. 8. Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie 7 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych. Jeżeli sprzęt nie zostanie odebrany w ww. terminie Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru sprzętu w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania sprzętu w wysokości 5 PLN za każdy dodatkowy dzień.
 9. 9. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową przewidzianych w ustawie z dnia 23.03.1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz.U.64.16.93).
 10. 10. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
 11. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.Ostatnia aktualizacja: 24.04.2015 r.